Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dominik Piaskowski

Kancelaria Komornicza nr XI w Poznaniu

Informacje | Zaliczki | Częste Pytania | Pisma | Kontakt

Strona Główna

Wysokość zaliczek wpłacanych na poczet dokonywanych czynności

Zgodnie z treścią art. 40 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji na pokrycie wydatków w toku postępowania egzekucyjnego komornik może żądać zaliczki od strony lub innego uczestnika postępowania, który wniósł o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia.

Poniżej znajdują się aktualne wysokości standardowych zaliczek. Ostateczna wysokość wydatków gotówkowych jest adekwatna do zakresu podejmowanych czynności. Wysokość zaliczek w indywidualnych przypadkach jest możliwa do uzgodnienia:

  • 50,00 zł - przewidywane koszty korespondencji w sprawie (9 listów wysyłanych za potwierdzeniem odbioru),

  • 20,00 zł - zapytanie do rejestru zastawów (obowiązkowe w przypadku prowadzenia egzekucji o świadczenie pieniężne przekraczające 20.000 zł),

  • 100,00 zł - opłata za poszukiwanie majątku dłużnika związana ze zleceniem, o którym mowa w treści art. 7971 k.p.c.,

  • 35,00 zł - zapytanie o składniki majątku dłużnika do właściwego urzędu skarbowego,

  • 36,55 zł - zapytanie o składniki majątku dłużnika do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

  • 20,00 zł - zapytanie o nieruchomości dłużnika do systemu elektronicznych ksiąg wieczystych (EKW),

  • 5,54 zł - koszt zapytań w najpopularniejszych bankach komercyjnych (PKO BP S.A., ING Bank Śląski S.A., Santander Bank S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., PEKAO S.A., Bank Pocztowy S.A., Euro Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., BGŻ BNP Paribas S.A., Alior Bank S.A., Bank Handlowy S.A.) o rachunki bankowe dłużnika w systemie OGNIVO.
  • 18,14 zł - koszt zapytań we wszystkich bankach komercyjnych (poza bankami spółdzielczymi) o rachunki bankowe dłużnika w systemie OGNIVO,

  • 150,00 zł - koszt zapytań w bankach komercyjnych (27 banków) oraz bankach spółdzielczych (136 banków) o rachunki bankowe dłużnika w systemie OGNIVO,

  • 100,00 zł - wpis wzmianki o wszczęciu egzekucji z nieruchomości,

Zaliczki dotyczące innych czynności (np. udziału biegłego, rzeczoznawcy majątkowego) ustalane są indywidualnie, stosownie do okoliczności sprawy.

W przypadku złożenia przez wierzyciela lub uprawnionego wniosku o egzekucję lub zabezpieczenie poprzez zajęcie ruchomości znajdujących się poza terenem miasta Poznania niezbędne jest również wpłacenie przez wnioskodawcę zaliczki na koszty dojazdu do miejscowości dłużnika lub obowiązanego. Wysokość zaliczki można obliczyć mnożąc dwukrotną ilość kilometrów do miejscowości docelowej przez aktualny przelicznik 0,8358 zł. Należy pamiętać, że w przypadku wykonywania czynności poza obszarem właściwości rewiru komornika koszt dojazdu do miejscowości dłużnika (obowiązanego) obciąża wierzyciela (uprawnionego) i nie podlega zwrotowi przez dłużnika.

Wierzyciele dochodzący świadczeń alimentacyjnych oraz inni zwolnieni od kosztów sądowych  (np. wierzyciele w sprawach ze stosunku pracy) nie mają obowiązku płacenia zaliczek na poczet dokonywanych czynności. Zaliczki te wpłaca za nich sąd rejonowy. Uprawnienie to nie dotyczy pokrycia kosztów dojazdu do miejscowości dłużnika lub uprawnionego w przypadku wyboru komornika.

Wysokość opłaty za dokonanie zabezpieczenia roszczeń pieniężnych wynosi 5% wartości zabezpieczanego roszczenia. Opłatę za dokonanie zabezpieczenia wpłaca uprawniony.

Wszelkich wpłat dotyczących postępowań egzekucyjnych i innych prowadzonych przez komornika można dokonywać gotówką w kancelarii komornika w poniedziałki od 8:00 do 16:00 a od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30. Poza tym wpłat można dokonywać na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. o numerze 79 1020 4027 0000 1302 1216 1594 podając w "tytułem" sygnaturę sprawy (KM, KMS, KMP, GKM, KMN) znajdującą się w lewym górnym rogu na każdym z pism pochodzących od komornika oraz imię i nazwisko wpłacającego.

© 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone. Witryna ma charakter jedynie informacyjny.
Exsecutio iuris non habet iniuriam