Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dominik Piaskowski

Kancelaria Komornicza nr XI w Poznaniu

Informacje | Zaliczki | Częste Pytania | Pisma | Kontakt

Strona Główna

Ważne informacje dla stron i uczestników postępowania egzekucyjnego

Wszelkie wnioski i oświadczenia (m.in. odpowiedzi na zawiadomienie o zajęciu) w toku postępowania egzekucyjnego należy składać pisemnie lub ustnie do protokołu sporządzanego przez komornika. Informacje lub wnioski nadsyłane drogą mailową lub przekazywane telefonicznie bądź faksem nie wywołują skutków prawnych, w szczególności nie powodują zachowania ustawowych lub wyznaczonych przez organ egzekucyjny terminów.

Pisma złożone w placówce pocztowej operatora publicznego złożone przed upływem ostatniego dnia zakreślonego terminu uznaje się za złożone w terminie niezależnie od tego, że prawdopodobnie mogą zostać doręczone faktycznie komornikowi po upływie wyznaczonego terminu.

Wszelkie informacje dotyczące stanu postępowania egzekucyjnego można uzyskać osobiście w każdy poniedziałek (z wyjątkiem świąt) w godzinach dyżuru komornika, tj. od 10:00 do 12:00 i od 14:00 do 16:00.

Wszelkich wpłat dotyczących postępowań prowadzonych przez komornika, niezależnie od tego czy jest to spłata należności czy wpłata zaliczki na poczet dokonywanych czynności można dokonywać gotówką w kancelarii komornika w poniedziałki od 8:00 do 16:00 a od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30. Poza tym można dokonywać wpłat na rachunek bankowy komornika o numerze 79 1020 4027 0000 1302 1216 1594 podając w "tytułem" sygnaturę sprawy (KM, KMS, KMP, GKM, KMN) znajdującą się w lewym górnym rogu na każdym z pism pochodzących od komornika oraz imię i nazwisko wpłacającego.

W przypadku rzeczywistego braku możliwości stawienia się w dniu, na który zostało wyznaczone wezwanie do stawienia się w kancelarii komornika, należy telefonicznie poinformować o przyczynie braku możliwości stawiennictwa przed wyznaczonym dniem oraz ustalić nowy termin.


CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców dysponuje informacjami dotyczącymi pojazdów zarejestrowanych m.in. na poszukiwanych dłużników. Należy pamiętać, że fakt iż dłużnik widnieje w ewidencji jako właściciel nie jest jednoznaczny z posiadaniem przez niego wskazanego pojazdu. Często zdarza się, że nowi właścicielem nie dopełniają obowiązku rejestracji zakupionego od dłużnika pojazdu a dłużnicy z kolei obowiązku jego wyrejestrowania.

Wskazane przez CEPiK informacje są więc jedynie wskazówką dla komornika sądowego, który aby zająć pojazd musi stwierdzić jego władanie przez dłużnika oraz znać miejsce gdzie pojazd się znajduje co jest niezbędne dla prawidłowego oszacowania pojazdu, którego stan może być daleki od ideału i jego późniejszej ewentualnej sprzedaży.

W bazie CEPiK widnieją informacje m.in. na temat marki i modelu pojazdu, roku produkcji jego numeru VIN, ewentualnych współwłaścicieli, daty nabycia, zbycia, zatrzymania dowodu rejestracyjnego i jego przyczyn.

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego, zostało ono wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu po podaniu unikalnego kodu nakazu (20-znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego. Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma również postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu.

Funkcjonowanie e-sądu ma znaczenie głównie dla tzw. wierzycieli masowych, tj. podmiotów, które posiadają wiele wierzytelności a składanie wniosków w sposób elektroniczny przyspiesza proces zmierzający do odzyskania należności i zmniejsza jego koszty.

Poprzez platformę e-sądu można również złożyć wniosek egzekucyjny do wybranego komornika sądowego, pamiętając jednakże że w postępowaniu tym nadal stosuje się dotychczasowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie wymogów formalnych pism, doręczeń, itp. Praktycznie jedynym ułatwieniem jest więc możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego oraz załączenie do niego tytułu wykonawczego drogą elektorniczną.

Wierzyciel może także złożyć wniosek wraz z tzw. wydrukiem weryfikacyjnym w formie "papierowej" co skutkuje obowiązkiem komornika w zakresie weryfikacji przedłożonego dokumentu i w przypadku jego zgodności z zapisem teleinformatycznym dalsze prowadzenie na tej podstawie postępowania egzekucyjnego.

OGNIVO

System OGNIVO umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankami uczestniczącymi w systemie, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników. System otrzymuje elektronicznie zapytanie wskazujące osobę dłużnika i jego identyfikatory (głównie PESEL i NIP lub REGON) następnie sprawdza w systemie bankowym czy dana osoba widnieje jako klient banku oraz odsyła informację zwrotną ze wskazaniem jedynie czy dana osoba posiada czy też nie posiada rachunku bankowego w danym banku. Zaletą systemu jest szybkość uzyskiwania informacji, która w przypadku niektórych banków (udzielających odpowiedzi automatycznie) trwa kilka sekund a w pozostałych wypadkach dzień lub dwa.

Skorzystanie z systemu OGNIVO pozwala przyspieszyć proces poszukiwania majątku dłużnika, zmniejszyć koszty egzekucji ponoszone początkowo przez wierzyciela (komornik nie wysyła zawiadomienia o zajęciu do banku pocztą, w którym dłużnik nie ma rachunku bankowego i nie czeka na listowną odpowiedź) i umożliwić szybsze dokonanie zajęcia rachunku bankowego dłużnika (co zwiększa szansę odzyskania należności skracając czas jaki dłużnik miałby na ucieczkę ze środkami z zajmowanego rachunku).

Tutaj można znaleźć aktualną listę banków, które przystąpiły do systemu OGNIVO i które udzielają elektronicznie informacji o swoich klientach.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Dzięki posiadaniu przez komornika sądowego konta na Platformie Usług Elektronicznych, możliwe jest szybkie złożenie zapytania we właściwej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmierzającego do ustalenia składników majątku dłużnika, do których można skutecznie skierować egzekucję. Można w ten sposób uzyskać takie informacje jak zgłoszony rachunek bankowy dłużnika czy aktualnego płatnika składek na ubezpieczenie społeczne (co w praktyce oznacza pracodawcę dłużnika).

Korzystanie przez komornika z tej platformy pozwala skrócić czas, w którym podjęte zostaną ustalenia dotyczące majątku dłużnika, ponieważ okres oczekiwania na odpowiedź złożonego w sposób elektroniczny zapytania wynosi 7 dni od dnia złożenia zapytania, jednocześnie zmniejszając obieg dokumentów w formie papierowej.

KOSZTY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

Koszty postępowania egzekucyjnego dzielą się na opłaty i wydatki. Stosownie do treści art. 770 k.p.c. odpowiedzialnym za ostateczne poniesienie kosztów egzekucyjnych (zarówno opłat jak i wydatków) jest dłużnik. Warto jednak pamiętać, że wierzyciel może być z mocy ustawy lub na podstawie wezwania komornika zobowiązany do tymczasowego poniesienia wydatków gotówkowych czynności, o których dokonanie wnosi.

Wysokość kosztów egzekucyjnych ustalana jest ostatecznie przez komornika sądowego postanowieniem na koniec postępowania egzekucyjnego. W uzasadnionych przypadkach niecelowego wszczęcia egzekucji może dojść do obciążenia kosztami postępowania wierzyciela, jako tego który niesłusznie zmierzał do wyegzekwowania należności np. już otrzymanej.

Zasadniczo opłaty egzekucyjne są wynagrodzeniem komornika za przeprowadzone przez niego czynności i tym samym zależne od powziętych działań. Wydatki gotówkowe są zaś kosztami, które komornik ponosi w związku z prowadzoną działalnością w danej konkretnej sprawie i ich wysokość zależy np. od cennika doręczeń Poczty Polskiej S.A., opłat bankowych za przekazanie środków pieniężnych, kosztów transportu specjalistycznego, itp. Cały katalog wydatków gotówkowych wymieniony jest w ustawie o kosztach komorniczych.

© 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone. Witryna ma charakter jedynie informacyjny.
Exsecutio iuris non habet iniuriam