Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dominik Piaskowski

Kancelaria Komornicza nr XI w Poznaniu

Informacje | Zaliczki | Częste Pytania | Pisma | Kontakt

Podstawowe informacje

Na skróty

KOMUNIKAT

W związku z obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną oraz zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości i zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (dostępnym tutaj) kancelaria komornika jest otwarta dla petentów z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Wszystkie osoby wezwane do kancelarii lub zamierzające się stawić bez wezwania proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 690-244-441, drogą mailową: piaskowski@komornik.pl lub drogą korespondencyjną. Wprowadzone zostały obowiązki: pomiaru temperatury ciała osobom wchodzącym do kancelarii, dezynfekcji rąk, zakrywania ust oraz nosa maseczką, przyłbicą lub elementem odzieży a także zachowania bezpiecznej odległości między osobami (2 metry). 

KANCELARIA KOMORNIKA

Od dnia 1.11.2019 r. siedziba kancelarii komornika mieści się w Poznaniu, przy ul. Garbary 95B/16. Z kancelarią można kontaktować się pod numerem telefonu 690-244-441 w poniedziałki w godz. 8:00 - 16:00 a od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30. Adres e-mail to piaskowski@komornik.pl. Wszelkie oświadczenia w toku postępowania egzekucyjnego należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu. Więcej informacji można znaleźć w dziale informacje lub kontakt. Streszczenie najważniejszych informacji gotowe do druku w pliku pdf można znaleźć tutaj.

KOMUNIKAT

W związku z pojawiającymi się próbami oszustwa za pomocą portalu olx.pl (dawniej tablica.pl) komornik informuje, że nie korzysta w żaden sposób z wyżej wymienionego serwisu internetowego, tym samym nie są tam umieszczane informacje o licytacjach lub sprzedażach dokonywanych z wolnej ręki. Ponadto jedynym numerem rachunku bankowego, na który należy wpłacać jakiekolwiek kwoty w toku postępowania egzekucyjnego jest rachunek bankowy w PKO BP S.A. podany na niniejszej stronie. Wszelkie próby podszywania się pod komornika należy zgłaszać organom policji lub prokuraturze.

WŁAŚCIWOŚĆ

Zgodnie z art. 10 ustawy o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika w obrębie właściwości Sądu Apelacyjnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, jej wydanie, wprowadzenie w posiadanie oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio a także spraw o opróżnienie nieruchomości z osób i rzeczy. Oznacza to, że każdy z wierzycieli może, z powyższym zastrzeżeniem, złożyć wniosek egzekucyjny do wybranego przez siebie komornika. Więcej o właściwości można przeczytać tutaj.

KIM JEST KOMORNIK?

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny (który nie jest urzędnikiem państwowym), działający przy sądzie rejonowym, zajmujący się głównie wykonywaniem orzeczeń dotyczących roszczeń cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów, m.in. przeprowadza spis inwentarza.

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Komornik ma również prawo:
1) doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru na dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Na czym polega praca komornika w dość obrazowy sposób pokazuje krótki film, który można obejrzeć klikając tutaj.

Właściwość
Akty prawne
Koszty egzekucyjne
Linki
EPU
ZUS EKS
CEPiK
OGNIVO

DYŻUR KOMORNIKA

poniedziałki
10.00 - 12.00
oraz
14.00 - 16.00

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Na poniższy numer rachunku bankowego należy dokonywać wszelkich wpłat w toku postępowania egzekucyjnego:
79 1020 4027 0000 1302 1216 1594
w polu "tytułem" należy podać sygnaturę sprawy (KM, KMP, KMS, GKM, KMN), której dotyczy wpłata.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Streszczenie najważniejszych informacji można znaleźć tutaj w pliku PDF.

© 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone. Witryna ma charakter jedynie informacyjny.
Exsecutio iuris non habet iniuriam