Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dominik Piaskowski

Kancelaria Komornicza nr XI w Poznaniu

Informacje | Zaliczki | Częste Pytania | Pisma | Kontakt

Strona Główna

Częste pytania

Poniżej można znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania zarówno przez wierzycieli jak i dłużników:

PYTANIA WIERZYCIELI PYTANIA DŁUŻNIKÓW

Czy do wniosku egzekucyjnego mogę załączyć kserokopię tytułu wykonawczego?

Nie. Do wniosku egzekucyjnego należy załączyć oryginał tytułu wykonawczego zaopatrzony we właściwe podpisy wraz ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego podpisującego, zarówno sędziego pod klauzulą wykonalności jak i kierownika sekretariatu poświadczającego za zgodność z oryginałem odpis orzeczenia. Na oryginale tytułu wykonawczego po zakończeniu egzekucji komornik oznaczy jej wynik.

Czy muszę wskazywać majątek dłużnika?

Obowiązku wskazywania konkretnych składników majątku dłużnika nie mają wierzyciele alimentacyjni, jednak należy pamiętać, że im więcej danych dotyczących majątku dłużnika oraz jego osoby (w tym identyfikatory takie jak PESEL, NIP, data i miejsce urodzenia, numer dowodu osobistego, imiona rodziców), tym sprawniej prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Poza wyżej wymienionym przypadkiem wierzyciele egzekwujący świadczenia pieniężne mają obowiązek wskazania sposobów egzekucji (z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, innych wierzytelności, praw majątkowych, nieruchomości). Komornik działa na wniosek wierzyciela i jest jego wnioskami związany, tzn. nie może prowadzić postępowania egzekucyjnego, którego zakres wykracza poza wnioski wierzyciela. Ponadto wskazanie konkretnego miejsca pracy, nieruchomości, rachunku bankowego, itp. w istotny sposób przyczynia się do sprawności postępowania egzekucyjnego i może stanowić o szybkim wyegzekwowaniu należności.

Ile trwa egzekucja moich należności?

Nie da się odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie. Czas egzekucji zależny jest od informacji dotyczącymi dłużnika, którymi dysponuje wierzyciel, sytuacji majątkowej dłużnika oraz często procedury, która zakłada upływ pewnych terminów przed dokonaniem konkretnych czynności (w szczególności w przypadku prowadzenia egzekucji z nieruchomości). Niepisaną zasadą jest, że im szybciej wierzyciel wnosi o egzekucję po uzyskaniu tytułu wykonawczego, tym mniejsza szansa na wyzbycie się majątku przez dłużnika.

Czy muszę wpłacać zaliczkę na czynności komornika?

Wierzyciel wezwany przez komornika o zaliczkę na czynności przez niego wskazane ma obowiązek jej uiszczenia pod rygorem niedokonania czynności, o które wnosił. Obowiązku tego nie mają wierzyciele, którzy zwolnieni są od kosztów sądowych z mocy prawa lub orzeczenia sądu. Należy pamiętać o tym, ,że jest to zgodnie z nazwą zaliczka i w przypadku skutecznej egzekucji jest ona zwracana wierzycielowi wraz z wyegzekwowanym świadczeniem (z wyjątkiem kosztów przejazdu poza miejscowość będącą siedzibą komornika, która nie znajduje się w jego rewirze).

Mam bardzo stary wyrok, czy on jest jeszcze ważny?

Komornik otrzymując od wierzyciela wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym nie jest uprawniony do badania zasadności istnienia zasądzonego roszczenia (art. 804 k.p.c.), jednakże od sierpnia 2019 r. bada czy nie nastąpiło przedawnienie roszczenia orzeczonego tytułem wykonawczym. Należy pamiętać, że czynności dokonywane przed sądem lub organem egzekucyjnym powodują przerwanie biegu terminu przedawnienia, który biegnie następnie ponownie od początku. Podsumowując, nie ma przeszkód by wierzyciel złożył wniosek o egzekucję roszczenia, które zostało zasądzone orzeczeniem z odległą datą jego wydania jeśli nie uległo ono przedawnieniu co winno wynikać z treści tytułu lub zaświadczenia przedstawionego przez wierzyciela.

Mam potwierdzenia przelewów oraz przekazów pocztowych, czy to wystarczy by wstrzymać egzekucję?

Nie. Dokumenty dokonania przelewu lub przekazu pocztowego nie są dowodami spełnienia świadczenia przez dłużnika. Komornik obowiązany jest egzekwować należność od dłużnika zgodnie z wnioskiem wierzyciela aż do momentu jej wyegzekwowania lub poinformowania komornika przez wierzyciela o otrzymaniu należności. Zgodnie z treścią art. 804 k.p.c. komornik nie jest upoważniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym co w praktyce oznacza, że nie może sprzeciwić się żądaniu wierzyciela dotyczącego prowadzenia egzekucji wskazanych przez niego należności.

Czy komornik może zająć wynagrodzenie za pracę, rachunek bankowy, wierzytelności, ruchomości, prawa majątkowe i nieruchomości jednocześnie?

Tak. Dysponentem postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel i to on wskazuje sposoby egzekucji (art. 797 k.p.c.). Jeśli wierzyciel wniesie o dokonanie tych wszystkich czynności lub chociażby kilku z nich, komornik ma obowiązek wykonać jego wniosek (art. 799 k.p.c.). Od dokonania zajęć dłużnik może uchylić się wpłacając całą należność komornikowi.

Czy komornik może zająć ruchomości, które nie są własnością dłużnika?

Tak. Komornik nie jest uprawniony do badania kto jest właścicielem rzeczy a jedynie do stwierdzenia, czy dłużnik daną rzeczą włada (art. 845 § 2 k.p.c.). Komornik może też zająć ruchomości dłużnika będące we władaniu wierzyciela, do których skierował on egzekucję oraz ruchomości będące we władaniu osoby trzeciej, jeśli przyznaje ona, że należą one do dłużnika lub zgadza się na dokonanie ich zajęcia.

Ile wynoszą potrącenia z wynagrodzenia za pracę?

W przypadku wynagrodzenia za pracę pracodawca zgodnie z art. 87 kodeksu pracypotrąca po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (jeżeli egzekwowana należność przekracza wysokość jednokrotnego potrącenia):

 - 60% wynagrodzenia, jeżeli egzekucja dotyczy świadczeń alimentacyjnych, dodatkowo nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości (100%).

 - 50% wynagrodzenia, jeżeli egzekucja dotyczy innych należności (np. tytułem kredytu, pożyczki, grzywny, etc.).

Ile wynoszą potrącenia z emerytury/renty?

W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych wysokość potrąceń wynosi 60% świadczenia po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przypadku należności związanych z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, do wysokości 50% świadczenia;

W pozostałych przypadkach wysokość potrąceń wynosi 25% świadczenia.


Ile wynoszą potrącenia z rachunku bankowego?

W przypadku egzekucji skierowanej do rachunku bankowego potrąceniu podlegają wszystkie środki znajdujące się na rachunku oraz te, które zostały wpłacone po dokonaniu zajęcia.  Należy pamiętać jednak, że zgodnie z art. 54 prawa bankowego środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Ile trwa uchylenie zajęcia wynagrodzenia za pracę/emerytury/renty/rachunku bankowego?

Jeśli następuje spłata całego zadłużenia, uchylenie dokonywane jest niezwłocznie i wysyłane drogą pocztową do adresata (zakładu pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, etc.), doręczenia bankom dokonywane są elektronicznie i praktycznie natychmiastowo. Jeżeli dłużnik chce przyspieszyć otrzymanie pisma przez adresata może uzyskać dodatkowo jego odpis (np. celem osobistego doręczenia).

© 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone. Witryna ma charakter jedynie informacyjny.
Exsecutio iuris non habet iniuriam